23.06.2012 г.


ЕК ЗАПОЧВА КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СТАЖОВЕТЕ ЗА МЛАДЕЖИ

На 17 април Европейската комисия оповести началото на кампанията „We Mean Business“, която има за цел да насърчи предприятията да създават повече работни места за стажанти, за да се повиши равнището на умения на младите хора и тяхната пригодност за заетост. От друга страна, стажовете могат да помогнат на младите хора да осъществят плавен преход от образование и обучение към първото си добро работно място. Стажовете могат да донесат ползи и за предприятията, като им дадат възможност да идентифицират бъдещи потенциално отлични служители, които със своите нови идеи биха могли да изиграят ключова роля за продуктивността и конкурентоспособността в бъдеще. 

През 2012—2013 г. чрез своите схеми „Леонардо за Винчи“ и „Еразъм“ Комисията ще осигури финансова подкрепа за общо 280 000 стажа за учащи се от професионалното обучение и висшето образование. Комисията ще приеме обхватен пакет от нови мерки, с които се цели реализирането на възстановяване, придружено от силна заетост. Една от главните му цели ще бъде насърчаването на създаването на работни места в „зелената“ икономика, здравните услуги и ИКТ.
Кампанията разполага със собствен уебсайт, който съдържа информация и препратки към интернет сайтове относно начините да се организира или да се намери стаж в чужбина в рамките на европейските програми. В държавите членки ще бъдат организирани събития за повишаване на осведомеността, предназначени за търговските камари, агенциите за регионално развитие, организациите за подпомагане на стопанската дейност и други разпространители на идеи, които могат да изтъкнат ползите от стажовете в чужбина за предприятията. 

Уебстраница на кампанията:
http://we-mean-business.europa.eu/

7.06.2012 г.


Министертсво  на финансите- СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА
Скъпи студенти, 

Министерството на финансите организира традиционно последните шест години стажове на студенти, учащи в български и чужди университети. Провеждането на студентските практики цели, от една страна запознаване на студентите с работата на администрацията, с дейността и функциите на министерството и неговите звена, а от друга предоставяне на възможност за прилагане на практика на придобитите по време на обучението знания и умения на стажантите при изпълнението на реални задачи във финансовата сфера. Интересът за провеждане на стаж в една от най-старите държавни институции в България е голям, което се подкрепя от факта, че 438 студенти са провели стаж в Министерството на финансите от 2006 г. до 2011 г.

Кой може да кандидатства за стаж? 

За провеждане на стаж в министерството могат да кандидатстват студенти, учащи в български и чужди университети.

Кога се провежда стажът и каква е неговата продължителност? 

Лятната студентска практика в Министерството на финансите се провежда ежегодно през месеците юли и август. Стажът в Министерството на финансите е с продължителност от 10 до 45 работни дни, в зависимост от учебните планове и програми на кандидатите, както и възможностите и ангажираността на дирекциите. Стажът в Министерството на финансите не е платен. В периода на провеждането му, стажантите имат право да ползват наличните информационни ресурси на Министерството на финансите а именно: библиотека, специализирана литература, поддържаните бази данни и др.

Къде може да бъде намерена информация за стажа? 

Информация за Лятната студентска практика може да бъде намерена в края на месец май на Интернет страницата на Министерството на финансите, в рубриката Кариери, категория Стажантска програма. Обявата съдържа списъка с дирекциите, които са заявили необходимост от стажанти, документите за кандидатстване, изискванията към кандидатите, срока и мястото на подаване на документите, както и допълнителни указания. Подборът на стажанти се извършва от съответния ръководител на звеното, за което се кандидатства.

Кои са необходимите документи за кандидатстване?

молба /свободен текст/, където кандидатите следва да посочат за коя дирекция / дирекции и за какъв период кандидатстват, телефон или електронен адрес за контакт;
·         уверение от учебното заведение за студенти, учащи в български висши учебни заведения;
·         академична справка или уведомително писмо от съответния ВУЗ или копие на студентска лична карта за студенти, учащи във висши учебни заведения в чужбина;
·         автобиография;
·         мотивационно писмо.

Срокът за подаване на документите е 10 работни  дни от датата на обявяване на стажа. Документите се подават в приемната на партерния етаж на Министерството на финансите - входа от ул. „Георги Бенковски", всеки работен ден от 10.00 до 12.30 и от 14.00 до 16.30 часа. Участието в Лятната студентска практика може да се заяви и чрез изпращане на документи в сканиран вид на електронния адрес на  министерството - feedback@minfin.bg. Документите се изготвят на български език като може да се подават лично, чрез пълномощник или по електронната поща.

Може ли да се кандидатства за стаж по индивидуална заявка? 

Извън този период, стаж се провежда в желаното от студента време, само в случаите, когато е налице възможност за приемането му в съответната дирекция в посочения период. Документите за провеждане на стаж по индивидуална заявка са същите, както при Лятната студентска практика. Целогодишен прием на студенти, кандидатстващи за стаж, провежда дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет".

Препечатано от страницата на Министертсво на финансите. За повече информация: http://www.minfin.bg/bg/page/34


18.05.2012 г.


СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЛИДЕРИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ

Независимата международна организация Световна мрежа на млади лидери и предприемачи (WNYLE) ще проведе Световна конференция на младите лидери и предприемачи в периода 13 - 15 септември 2012 г. в гр. Тампере, Финландия.
Конференцията е годишен световен форум, който събира най-талантливите млади лидери и предприемачи от целия свят. На форума 50 избрани млади лидери и предприемачи ще презентират новаторските си идеи на местно ниво и предприемаческите си инициативи.
500 младежи и международни наблюдатели ще се срещат „лице в лице“, за да обединят своите усилия за подобряване на положението в света. Подбрана комисия от поканени световни лидери ще сподели своята визия и опит с участващите младежки лидери и предприемачи.

Младите участници могат директно да се регистрират за конференцията. Кандидатите, желаещи да се присъединят към групата „Обещаващи млади лидери и предприемачи“ трябва да подадат заявление и ако бъдат избрани ще получат финансова помощ, която да покрие техните разходи за път и настаняване.

Повече подробности за конференцията, регистрацията, избора на млади лидери и предприемачи, както и за финансовата помощ, могат да бъдат намерени на:
www.wnyleworldconference.org 

11.05.2012 г.


МИЕТ ОБЯВЯВА ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС “ОТЛИЧНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ ЕДЕН-БЪЛГАРИЯ 2012 Г.”

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма обявява онлайн фотоконкурс "Отлични туристически дестинации ЕДЕН - България 2012". Той е част от изпълнението на проект "Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България", съфинансиран от Европейската комисия.
Снимките трябва да представят оригинална гледна точка към забележителностите на страната ни (природни, културни, исторически, обичаи, бит, атракции и др.), намиращи се на територията на ЕДЕН десетинациите от България и популяризиращи нетрадиционни и екологични форми на туризъм. ЕДЕН дестинациите в България са 12 по темите аква туризъм, защитени територии и културно наследство.
Основните критерии за оценка на снимките са свързани с принадлежността им към темата, естетическото изпълнение, оригиналността и визуалното въздействие. Подборът на най-добрите творби ще се извърши от 5-членно жури, в което влизат представители на екипа на проекта и нa национални и браншови организации в туризма.

За най-добрите снимки са предвидени три предметни награди. Връчването им ще стане на церемония, с която ще бъде открита и изложба на най-добрите творби. Тя ще бъде организирана в края на юли т.г. в София и ще е отворена за посещения 15 дни.

Предложения за снимки се приемат до 17 часа на 2 юли 2012 г. 

Подробности за условията на конкурса можете да видите
на:
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/vop/reglament_foto_contest_miet_eden_2012_fin.pdf

 За повече информация: